Banker Nyheter

För några år sedan fick vi både nya mynt och sedlar i Sverige. Dumt kan en del tycka som anser att Sverige skulle klara sig bra utan kontanter.

De nordiska länderna ligger i framkant när det handlar om att gå mot en ekonomi helt utan kontanter. En majoritet av svenskarna ställer sig positiva till det.

Drygt två tredjedelar klarar sig utan kontanter

Vartannat år gör Riksbanken en undersökning på befolkningens betalningsvanor. I den senaste Riksbanksenkäten framkom det att en majoritet av svenskarna, sju av tio, är positiva till utvecklingen mot ett kontantfritt Sverige. De anser att de skulle klara sig bra med betalningssystemet som finns idag.

Men det framgår tydligt i undersökningen att kontanternas vara eller icke vara till mångt och mycket är en åldersfråga. Bland 65-84 åringar hade 80 procent använt kontanter den senaste månaden, medan den siffran var 45 procent i åldersgruppen 18-24 år.

Även nya betallösningar som Swish har inte varit lockande för de äldre. Endast 26 procent använde den digitala tjänsten medan 80 procent använde den av 18-24 åringarna.

Kontanter används i mindre utsträckning

För ett antal år sedan fick vi nya sedlar och mynt i Sverige. Införandet av dessa var dock främst av säkerhetsskäl och inte för att svenskarna ville använda sig av mer kontanter. I Riksbankens undersökning framkom att endast 13 procent använde kontanter vid sitt senaste köp. För bara åtta år sedan var den siffran 40 procent.

Kontanter används allt mindre och nästan hälften har inte använt kontanter den senaste månaden.

Färre banker med kontanthantering

Den minskande användningen av kontanter syns även på landens bankkontor. Bankkontoren med traditionell kassa för kontanthantering hade förra året minskat med 60 procent från 2011.

Det som har varit drivande i den här utvecklingen är folkets ovilja att använda sig av kontanter. Allt fler vill ha smarta och digitala betallösningar.

Även uttagsautomaterna används i mindre utsträckning. Färre och färre tar ut kontanter och även beloppen som tas ut minskar.

Långsammare utveckling i glesbygd

Steget mot ett kontantfritt Sverige går som fortast i städerna, i glesbygden går det något trögare. Där använde 20 procent kontanter senast de handlade och 35 procent är negativt inställda till att kontantanvändningen minskar.