Den nya lagen om elektronisk kommunikation, SFS 2022:482, ersatte den tidigare från 2003 och implementerar EU:s kodex för elektronisk kommunikation. Lagen reglerar säkerhet, effektivitet och prissättning för att skydda användare och främja konkurrens inom elektronisk kommunikation i Sverige.

Lag om elektronisk kommunikation
Innehåll

Vad är lagen om elektronisk kommunikation?

Lagen om elektronisk kommunikation (LEK) är en del av den svenska lagstiftningen som reglerar användning och hantering av elektronisk kommunikation. 

LEK ersatte 2003 följande lagar:

 • Telelagen (1993:597)
 • Radiolagen (1966:755)

LEK trädde i kraft den 1 juli 2003 och reglerade elektroniska kommunikationsnät och kommunikationstjänster med tillhörande installationer och tjänster samt annan radioanvändning.

Den nya lagen om elektronisk kommunikation (SFS 2022:482) trädde i kraft den 3 juni 2022 och ersätter nu den tidigare LEK-lagen från 2003. Den nya lagen genomför EU:s direktiv om inrättande av en europeisk kodex för elektronisk kommunikation.

LEK omfattar regler för:

 • Säkerhet: Att skydda din data och din kommunikation mot otillbörlig åtkomst.
 • Effektivitet: Att optimera och underlätta tillhandahållandet av kommunikationstjänster.
 • Prissättning: Att främja konkurrens för att du ska kunna dra nytta av konkurrenskraftiga priser.

Denna lagstiftning riktar sig till både privatpersoner och myndigheter och gäller för olika former av elektronisk kommunikation, såsom telefoni, bredband, och radio.

Varför är LEK viktigt?

Vad är lagen om elektronisk kommunikation

LEK är en betydelsefull del av Sveriges lagstiftning som har en direkt påverkan på din vardag i det digitala samhället.

Säkerhet och tillförlitlighet

Du förväntar dig att elektroniska kommunikationstjänster ska vara pålitliga när du använder dem. För att uppfylla detta krav, ser LEK till att såväl nät som tjänster håller hög säkerhetsnivå.

Konsumentens skydd

Som användare av dessa tjänster, är ditt skydd prioriterat. LEK omfattar bestämmelser som skyddar dina rättigheter, vilket ger dig sinnesfrid när du kommunicerar eller använder olika tjänster online.

Digital infrastruktur

Med ett förändrat digitalt landskap, är det avgörande att Sverige är utrustat med en modern infrastruktur som kan hantera nya teknologier och konkurrera globalt. LEK bidrar till utvecklingen av denna infrastruktur, vilket innebär en bättre digital upplevelse för dig.

Vilka områden omfattas av LEK?

Lagen om elektronisk kommunikation (LEK) är en omfattande reglering som styr flera aspekter rörande elektroniska kommunikationssystem. Ditt engagemang i dessa system kan beröra:

 • Upprättande och underhåll: Du bör vara medveten om reglerna för att etablera och driva elektroniska kommunikationsnät och tjänster. Dessa styrningar säkerställer att infrastrukturen fungerar effektivt och rättvist.
 • Användarskydd: Konsumentskydd är centralt i LEK. Det handlar till exempel om hur dina rättigheter som användare tas till vara och hur du skyddas när du nyttjar dessa tjänster.
 • Sekretess och säkerhet: Din säkerhet och integritet när du deltar i elektronisk kommunikation prioriteras. Lagen omfattar bestämmelser som syftar till att skydda personuppgifter och förhindra obehörig åtkomst.
 • Samhällssäkerhet: Kommunikationssystem är vitala i händelse av kriser. LEK omfattar därför regler som säkerställer att dessa system kan upprätthålla samhällets beredskap vid olika typer av störningar.
 • Reglerande myndigheter: Lagen definierar också ramar för olika myndigheters ansvar och befogenheter när det gäller tillsyn av elektronisk kommunikation.

Viktiga begrepp i LEK

Genom en allmän elektronisk kommunikationsnät kan du som användare nå flertalet tjänster och innehåll då nätet är tillgängligt för alla. Denna typ av nätverk är grunden för många av de elektroniska tjänster vi dagligen använder.

En liknande term är allmänt tillgänglig elektronisk kommunikationstjänst, vilket avser de tjänster som erbjuds till användare via de allmänna näten. Tjänsterna kan inkludera allt från röstmeddelanden till internetåtkomst.

Den nummeroberoende interpersonella kommunikationstjänsten låter dig kommunicera utan att vara beroende av vilket nät du ansluter till. Det betyder att du kan skicka meddelanden eller ringa samtal utan att behöva oroa dig för tekniska frågor.

Samtrafik refererar till förmågan hos olika elektroniska kommunikationsnät och tjänster att interagera med varandra. Det innebär att operatörer kan koppla samman sina infrastrukturer så att de utan problem kan nå tjänster utanför ditt primära nät.

Termen tjänstetillhandahållare syftar på företaget som ger dig tillgång till elektroniska kommunikationstjänster. Tjänstetillhandahållaren spelar en central roll i att säkerställa att tjänsterna fungerar och är tillgängliga för dig.

Slutligen, användaren är du som engagerar dig i kommunikation genom att använda de tjänster som tillhandahålls. Som användare är dina rättigheter och skyldigheter reglerade genom lagen för att säkerställa att din elektroniska kommunikation är skyddad och privat.

Vad behöver du veta som användare av elektroniska kommunikationstjänster?

Du har som konsument av elektroniska kommunikationstjänster ett antal rättigheter som är viktiga att känna till. Dessa är till för att säkerställa en trygg och rättvis användning av tjänsterna.

 • Rätt till information: Du ska få klar och begriplig information om de tjänster du tecknar. Det innebär allt från priser, abonnemangsvillkor, till eventuella begränsningar som kan påverka hur du använder tjänsten.
 • Tydliga avtal: När du tecknar ett avtal ska villkoren vara presenterade på ett enkelt och överskådligt sätt. Detta för att du ska kunna förstå vad du ingår i och vilka åtaganden som gäller från båda parter.
 • Personuppgiftsskydd: Dina personuppgifter och din integritet är skyddade. Tjänsteleverantörer måste hantera dina data med sekretess och i enlighet med gällande lagstiftning för att förhindra obehörig åtkomst och användning.
 • Klagomålshanteringen: Om du stöter på problem eller är missnöjd med en tjänst, har du rätt att lämna in ett klagomål. Leverantören är skyldig att hantera ditt klagomål på ett korrekt sätt, och vid behov finns det instanser där du kan ta klagomålet vidare för oberoende granskning.

Vem ansvarar för att LEK följs?

Vad är lagen lek

Post- och telestyrelsen (PTS) är den centrala myndigheten som ser till att reglerna i Lag om elektronisk kommunikation (LEK) efterlevs. Som del av sitt uppdrag har PTS en rad befogenheter:

 • Övervakning: Du kan förvänta dig att PTS noggrant kontrollerar att företag inom telekommunikationssektorn efterlever LEK. Deras granskning riktar sig mot operatörer och leverantörer av kommunikationstjänster.
 • Inspektioner: För att säkerställa att LEK följs kan PTS utföra inspektioner hos dessa verksamheter. Inspektionerna är en viktig del av myndighetens övervakningsarbete.
 • Åtgärder: Om ett företag inte följer lagen kan PTS ingripa. Det kan innebära allt från förelägganden till åtgärder som rättar till överträdelserna.

Vad kan du göra om du har frågor om LEK?

Har du frågor kring Lagen om elektronisk kommunikation (LEK) finns det flera tillgängliga kanaler för att få svar och information.

 • Post- och telestyrelsen (PTS):
  Besök PTS officiella webbplats för att få en omfattande upplysning om LEK, dess tillämpning och förändringar. De erbjuder även vägledning angående hur du kan följa lagen.
 • Riksdagens webbplats:
  För att läsa lagtexten och förstå de specifika paragraferna, kan du besöka Riksdagens webbplats. Här hittar du de senaste dokumenten och förordningarna som rör LEK.
 • E-hälsomyndighetens webbplats:
  För att förstå LEK påverkan på specifika sektorer som hälso- och sjukvården, erbjuder E-hälsomyndighetens webbplats relevant information för beslutsfattare.
 • Lagen.nu:
  Är det en djupare juridisk förståelse av LEK du söker, kan lagen.nu vara till hjälp. Sidan innehåller lagtexten, förklaringar och tolkningar av olika juridiska termer.

Vanliga frågor och svar

Vilka omfattas av lagen om elektronisk kommunikation?

Lagen om elektronisk kommunikation (LEK) omfattar alla som tillhandahåller eller använder elektroniska kommunikationstjänster och -nät.

Vad menas med elektronisk kommunikation?

Elektronisk kommunikation innebär överföring av information via elektroniska kommunikationsnät, inklusive telefoni, internet och dataöverföringstjänster.

Vilka omfattas av LEK?

LEK täcker leverantörer av elektroniska kommunikationstjänster och -nät samt användare av dessa tjänster och nät.

Vad är Nummeroberoende interpersonella kommunikationstjänster?

Nummeroberoende interpersonella kommunikationstjänster är tjänster för meddelandeutbyte som inte kräver ett telefonnummer, som exempelvis WhatsApp eller Facebook Messenger.